Tietosuojaseloste

RTK- Puserrusliittimet RTK- Vesipostit RTK- Kuulapikaliittimet RTK- Pullonpesimet RTK- Muoviputkenliittimet RTK- Messinkivalu

Konetyöstö Kuusinen Oy                                                     Tietosuojaseloste päivitetty 1.7.2019
Tietosuojaseloste


Tietosuojalain ja Euroopan Unioin yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679/EU) mukainen yhdistetty tietosuojaseloste ja informointiasiakirja.
Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.

1. Rekisterinpitäjä

Konetyöstö Kuusinen Oy, y: 0404526-5 (myöhemmin Yritys)

Yhteystiedot: 

Antintie 43

29900 Merikarvia


Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa: 

Minna Ruohomäki 

Antintie 43 

29900 Merikarvia 

puh. +358 2 5511 228


2. Rekisterin nimi ja tietosisältö
2.1 Rekisterin nimi

Konetyöstö Kuusinen Oy:n asiakas- ja markkinointirekisteri (myöhemmin Asiakasrekisteri)

2.2 Rekisteröidyt
Sopimus-, asiakas - tai niihin rinnastettava muu suhde Yrityksen kanssa. Rekisteröitynä voi olla esimerkiksi nykyinen asiakas, yhteistyökumppani tai muu sidosryhmään kuuluva kontakti tai potentiaalinen tuleva asiakas.

3. Henkilötietojen käyttötarkoitus.
3.1 Yleistä henkilötietojen käsittelystä

Siltä osin kuin Asiakasrekisteri sisältää henkilötietoja, niiden käsittelyssä noudatetaan tietosuojalakia ja muita kulloinkin voimassaolevia lakeja, asetuksia, määräyksiä ja viranomaisohjeita, jotka koskevat henkilötiedon käsittelyä. Henkilötiedolla tarkoitetaan tietoa, joka on yhdistettävissä tiettyyn henkilöön.

3.2 Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus
Asiakasrekisterissä olevia tietoja voidaan käyttää seuraaviin pääasiallisiin tarkoituksiin:

 •  asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen
 •  palveluiden tuottaminen, tarjoaminen, kehittäminen, parantaminen ja suojaaminen
 •  laskutus, perintä ja asiakastapahtumien varmentaminen
 •  mainonnan kohdentaminen
 •  palveluita koskeva analysointi ja tilastointi
 •  asiakasviestintä, markkinointi ja mainonta
 •  palveluihin liittyvien rekisterinpitäjän ja muiden toimeksiantoihin liittyvien henkilöiden ja        tahojen oikeuksien ja /tai omaisuuden suojaaminen ja turvaaminen
 •  rekisterinpitäjän lakisääteisten velvoitteiden hoitaminen, sekä
 •  muut vastaavat käyttötarkoitukset

4. Asiakasrekisterin tietosisältö

 •  Asiakkaan perustiedot, kuten koko nimi, kieli, puhelin numero, sähköpostiosoite
 •  omasta, toisen tai yrityksen puolesta toimivan henkilön henkilötunnus ja mahdollisesti          yritystunnus
 •      luotettavaa tunnistamista varten
 •  laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot
 •  asiakkuuteen ja sopimussuhteeseen liittyvät tiedot
 •  lupatiedot ja kiellot, kuten suoramarkkinointiluvat ja -kiellot
 •  mielenkiinnon kohteet ja muut Asiakkaan itse antamat tiedot
 •  palvelujen muut tapahtumatiedot
 •  luottotiedot ja muut tiedot taloudellisten velvoitteiden suorituskyvyn arvioimista varten
 •  verkkosivujemme käyttöön liittyviä kävijämäärä- ja selaustietoja
 •  ulkomaalaisen Asiakkaan, jolla ei ole suomalaista henkilötunnusta, osalta tieto       Asiakkaan kansalaisuudesta ja matkustusasiakirjan tiedot

5. Tietojen säilytysaika
Laissa, muissa säädöksissä ja viranomaisten päätösten perusteella henkilötietoja säilytetään niiden määräämä aika. Muut henkilötiedot poistetaan sen jälkeen, kun henkilötiedon säilyttämiselle ei enää ole tarvetta. Mikäli henkilötietojen kerääminen ja säilyttäminen on perustunut ainoastaan Asiakkaan suostumukseen, poistetaan henkilötiedot tämän pyynnöstä.


6. Säännönmukaiset tietolähteet.
Henkilötietoja kerätään Asiakkaalta itseltään liiketoimintaan liittyvien tapahtumien yhteydessä tai rekisterinpitäjän palveluita muutoin käyttäessä. Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös esim. julkisista yleisesti saatavilla olevista internetlähteistä, väestörekisteristä ja muista viranomaisrekistereistä sekä luottotietorekistereistä.
Suostumukseen perustuvat tiedot kerätään suoraan Asiakkaalta tai hänen suostumuksellaan viranomaisen tai kolmannen tahon ylläpitämistä rekistereistä


7. Tietojen luovutus.
Rekisterinpitäjä voi luovuttaa henkilötietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittavissa rajoissa, sekä osapuolten välisen sopimuksen toteuttamiseksi tai asiallisen yhteyden täyttyessä. Henkilötietoja voidaan luovuttaa siten esimerkiksi aluehallintoviranomaiselle ja muille viranomaisille, kaupanteon yhteydessä kaupan osapuolille.
Tietoja ei luovuteta Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
Tietoja voidaan kuitenkin siirtää tai luovuttaa Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle lain sallimin tavoin, mikäli tiedot siirretään maahan, jossa Euroopan komissio on todennut tietosuojan tason olevan riittävä, tai sopimusjärjestelyin voidaan taata tietosuojan riittävä taso. Siirto EU:n ulkopuolelle voi väliaikaisesti tapahtua erilaisten pilvipalvelujen yhteydessä, kuten esim. One Driven, iSloudin tai Dropboxin tai vastaavien palvelujen yhteydessä.
Viranomaisille tietoja luovutetaan lain edellyttämissä tapauksissa.
Rekisterinpitäjän tietohallinnon ulkoistamisen yhteydessä henkilötietojen käsittelyä voi tapahtua myös rekisterinpitäjän alihankkijoiden toimesta, mutta tällöin vain rekisterinpitäjän lukuun. Sellaisia alihankkijoita voivat olla esim. tilitoimisto.


8. Rekisterin suojauksen periaatteet.
Rekisterin käyttöoikeus edellyttää Asiakasrekisterin pääkäyttäjän myöntämää käyttäjätunnusta. Pääkäyttäjä määrittää myös muille käyttäjille myönnettävän käyttöoikeustason. Ainoastaan niillä rekisterinpitäjän työntekijöillä ja alihankkijoiden työntekijöillä on pääsy tietoihin, joille se on työhön liittyen tehtävien hoitamiseksi tarpeellista. Tiedot kerätään palveluntietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin suojattuja. Tietokannat sijaitsevat lukitussa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta määritellyt henkilöt.
Siltä osin, kuin henkilötietoja käsittelee rekisterinpitäjän lukuun tämän alihankkija, on rekisterinpitäjän ja alihankkijan välisillä sopimuksilla huolehdittu asianmukaisten suojatoimien järjestämisestä ja varmistettu, että henkilötietojen käsittely täyttää tietosuojalainsäädännön vaatimukset.

9. Asiakkaan oikeudet.
9.1 Tietojen tarkastaminen, saaminen ja siirtäminen

Asiakkaalla on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja on tallennettu Asiakasrekisteriin. Asiakkaan on esitettävä tarkastuspyyntö rekisterinpitäjälle kirjallisesti omakätisesti allekirjoitetussa muodossa tai sitä vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa, taikka sähköpostitse.

Edellä sanotusta poiketen, Asiakkaalla ei ole oikeutta tarkastaa rahanpesulaista säädetyn ilmoitus- tai selonottovelvollisuuden täyttämiseksi hankittuja tietoja (Rahanpesulain4:3 §). Tietosuojavaltuutettu voi kuitenkin Asiakkaan pyynnöstä tarkastaa näiden tietojen käsittelyn lainmukaisuuden.

Rekisterinpitäjä toimittaa edellä mainitut tiedot Asiakkaalle 30 päivän kuluessa tarkastuspyynnön esittämisestä.

Asiakkaalla on oikeus saada häntä koskevat itse toimittamansa asiakastiedot siirretyksi kolmannelle osapuolelle jäsennellysti ja yleisesti käytössä olevassa koneellisesti luettavassa muodossa, mikäli Asiakas on ne siinä muodossa rekisterinpitäjälle toimittanut. Rekisterinpitäjä säilyttää kuitenkin siirretyt tiedot tämän tietosuojaselosteen mukaisesti.

9.2 Virheellisen tiedon oikaiseminen
Asiakkaalla on oikeus oikaista itseään koskevia henkilörekisteriin tallennettuja tietoja siltä osin kuin ne ovat virheellisiä

9.3 Tiedon käsittelyn vastustaminen tai rajoittaminen ja tiedon poistaminen
Asiakkaalla on oikeus vastustaa häntä itseään koskevia tietojen käsittelyä suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetukimusta ja rekisterinpitäjän liiketoiminnan kehittämistä varten. Asiakas voi rajoittaa häntä koskevien tietojen käsittelyä. Asiakkaalla on myös oikeus saada häntä koskevat jo rekisteröidyt edellä mainittuun tarkoitukseen tallennetut henkilötiedot poistetuksi, vaikka peruste tiedon käsittelylle muutoin olisikin.

9.4 Suostumuksen peruuttaminen
Mikäli rekisterissä oleva tieto perustuu Asiakkaan antamaan suostumukseen, on suostumus peruutettavissa koska tahansa ilmoittamalla tässä selosteessa mainitulle rekisterinpitäjän edustajalle. Pyynnön perusteella poistetaan kaikki ne tiedot, joita ei ole säilytettävä, tai voida säilyttää, lain tai muun tässä tietosuojaselosteessa mainitun perusteen nojalla.

9.5 Menettely oikeuksien käyttämisestä
Tarkastus-, oikaisu-tai muun pyynnön voi esittää ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjän asiakaspalveluun tässä selosteessa mainituilla yhteystiedoilla.

9.6 Erimielisyydet
Asiakkaalla on oikeus saattaa asia Tietosuojavaltuutetun käsittelyyn, jos rekisterinpitäjä ei noudata Asiakkaan oikaisu- tai muuta pyyntöä. Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot löytyvät osoitteesta: 

www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html


Profilointi ja automaattinen päätöksenteko
Rekisterinpitäjä ei tee henkilötietojen pohjalta Asiakkaaseen kohdistuvaa profilointia tai käytä automaattista päätöksentekoa.


Tietosuojaselosteen päivittäminen

Kehitämme palvelujamme ja käytäntöjämme jatkuvasti, siksi pidätämme oikeuden muuttaa tietosuojaselostetta tarvittaessa. Myös muutokset meitä ja meidän toimintaamme säätelevässä lainsäädännössä tai sen tulkinnoissa voivat aiheuttaa muutoksia tietosuojaselosteessamme.